Medapharma
Pfeil  

MEDANET
  

Odopretie záruky / Podmienky používania

Úvod

MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg v.d.H., Nemecko, vás pozýva k starostlivému prečítaniu týchto Podmienok používania. Ak prejdete k používaniu tejto webovej stránky, súhlasíte s tým, že tak konáte v súlade s nasledujúcimi podmienkami. Ustanovenia týchto Podmienok používania nevytvárajú nijaké zmluvné alebo iné právo používateľa voči spoločnosti MEDA alebo niektorej z jej pridružených spoločností. Včítane - pre účel týchto Podmienok používania - spoločnosti MEDA Pharma GmbH & Co. KG a všetkých ostatných spoločnosti MEDA group.

MEDA Pharma si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, vymazať alebo doplniť obsah tejto webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné informácie

Prosíme, aby ste vzali na vedomie, že všetky informácie poskytnuté na tejto webovej stránke sú určené len pre všeobecné informačné účely. Zvlášť zdôrazňujeme, že účelom žiadnej z tu obsiahnutých informácií nie je poskytnúť lekársku radu akýmkoľvek spôsobom o čomkoľvek. Ak potrebujete radu v špecifických otázkach zdravia a/alebo používania ktoréhokoľvek lieku prezentovaného na tejto webovej stránke, poraďte sa, prosím, s profesionálnym pracovníkom zdravotnej starostlivosti.

Žiadna záruka

MEDA Pharma sa usiluje udržiavať túto webovú stránku v aktuálnej podobe. No MEDA Pharma nie je povinná túto webovú stránku aktualizovať a nesnaží sa vzbudiť dojem, ani nezaručuje úplnosť, presnosť a aktuálnosť informácií na tejto webovej stránke. MEDA Pharma popiera akúkoľvek a všetku zodpovednosť za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu, ktoré by vyplynuli z tejto webovej stránky alebo v súvislosti s ňou a/alebo tu obsiahnutou informáciou.

Odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky udržiavané a/alebo riadené tretími stranami. MEDA Pharma nenesie zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok.

Informácie vzťahujúce sa ku krajine

Informácie, poskytované touto webovou stránkou a na stránkach iných spoločností MEDA Pharma napojených na túto webovú stránku nemusia byť pre každého návštevníka relevantné: Názvy produktov alebo ochranná známka sa môžu líšiť od krajiny ku krajine, produkty môžu byť schválené do predaja v jednej krajine, no nie v druhej atď. Pre ďalšie informácie o produktoch dostupných vo vašej krajine sa kontaktujte, prosím, s miestnou spoločnosťou MEDA alebo s vaším lekárom.

Intelektuálne vlastníctvo

Vlastníkom všetkých ochranných známok, obchodných názvov atď. (ďalej len „obchodné značky") obsiahnutých na tejto stránke, resp. majiteľom licencie na ich používanie je MEDA Pharma. Použitie týchto ochranných známok, názvu spoločnosti MEDA Pharma a loga spoločnosti je prísne zakázané, s výnimkou toho, že ich používanie bolo výslovne povolené.

Copyright

Všetok obsah tejto webovej stránky je predmetom autorských práv MEDA Pharma alebo tretích strán a môže sa používať len pod podmienkou, že -

  1. takéto použitie je len pre informatívne a nekomerčné alebo pre osobné účely,
  2. príslušný obsah nie je pozmenený; a
  3. príslušná poznámka o autorských právach sa objaví na všetkých vyhotovených exemplároch.

Súkromie

Webovú stránku spoločnosti MEDA Pharma môžete používať bez toho, aby ste zverejnili akékoľvek osobné údaje. Pri návšteve našej webovej stránky sa zaznamenávajú len všeobecné údaje (napr. dátum a čas takejto návštevy), ktoré sa nepoužívajú k osobnej identifikácii ktoréhokoľvek používateľa. Vyhradzujeme si právo využívať takéto všeobecné údaje pre štatistické účely a pre zvýšenie našej prítomnosti na webe.

MEDA Pharma zbiera osobné údaje len vtedy, keď nám takéto údaje postúpite. Tieto údaje sa použijú len na také účely, pre ktoré ste nám ich postúpili.

Všetky údaje, ktoré osobne s vami súvisia a ktoré ste nám postúpili prostredníctvom tejto webovej stránky a ktoré boli uložené v MEDA Pharma, môžete skontrolovať a v prípade potreby opraviť. Ďalej, môžete kedykoľvek s budúcim účinkom odvolať svoj súhlas s použitím vašich osobných údajov.

Za týmto účelom spojte sa, prosím, s naším referentom pre ochranu osobných údajov:
Anorte Ristow
Tel.:++49-6172-888-01
Fax.:++49-6172-888-2740
E-Mail: datenschutz(at)medapharma.de